Εικόνες
6-12 Τάξη, παιδιά, όλοι ίδιοι
6-12 παιδιά, ισότητα, διαφορετικότητα
6-12 εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση,ανθρώπινα δικαιώματα, διαφορετικότητα,κοινωνική ένταξη
6-13 Ισότητα,Αγάπη, Αποδοχή, Αλληλεγγύη, Πρόσφυγες
6-12 σεβασμός, πολυπολιτισμικότητα, αποδοχή
6-12 σεβασμός, πολυπολιτισμικότητα, αποδοχή
6-12 ισότητα, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12 Διαπολιτισμικό σχολείο, αποδοχή, σεβασμός
6-10 διαφορετικότητα, αποδοχή, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη, αποδοχή
6-12 διαφορετικότητα, προκατάληψη, ρατσισμός, σεβασμός, αλληλεγγύη
6-10 Πολυπολιτισμικά σχολεία, λογοτεχνία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διαχείριση ετερότητας, λογοτεχνία, διαπολιτισμική εκπαίδευση
5-12 ρατσισμός, ξενοφοβία, πρόσφυγας
5-13 ρατσισμός, ξενοφοβία, πρόσφυγας
6-13 κουλτούρα, παράδοση, πολυπολιτισμικότητα, διαφορετικότητα