ΕΤΑΙΡΟΙ

Προκειμένου να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι του σχεδίου, οι 6 εταίροι, οι οποίοι προέρχονται από την Πολωνία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ισπανία, έχουν συνενώσει τη συλλογική εμπειρία τους και τις ειδικές δεξιότητες  τους στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Η συνεργασία έχει από μόνη της ένα «πολυπολιτισμικό υπόβαθρο», καθώς αποτελείται από διάφορα είδη οργανισμών: δύο πανεπιστήμια, το καθένα με διαφορετική στόχευση, μια μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), μία Ένωση Εκπαιδευτικών Ευρώπης, έναν οργανισμό δημόσιας διοίκησης υπεύθυνο για την εκπαίδευση και έναν δημόσιο οργανισμό υπεύθυνο για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.