ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
children1
Το σχέδιο “Πολυπολιτισμικά Σχολεία – Ενίσχυση του πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης μέσω των δασκάλων” είναι σχέδιο  του Erasmus + ΚΑ2,  με διάρκεια από το Σεπτέμβριο 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2018. Tο  σχέδιο θα υλοποιήσει δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους δασκάλους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ικανότητες και εκπαιδευτικό υλικό για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά με πολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές ηλικίας μεταξύ 6-13 ετών.
multicultural-school
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αυτού του προγράμματος  είναι να αντιμετωπιστεί η έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις και ταυτόχρονα να ενισχύσει το προφίλ των εκπαιδευτικών, βοηθώντας τους στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων με τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.

Οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ είναι:

να αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο που θα περιέχει νέα μεθοδολογία για τους τρόπους διαχείρισης της  πολυπολιτισμικότητας στα σχολεία
να προετοιμαστεί ένα διαδικτυακό μάθημα τηλεκπαίδευσης που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν νέες ικανότητες
να παρέχει έτοιμο προς χρήση εκπαιδευτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις πολυπολιτισμικές τάξεις για παιδιά ηλικίας μεταξύ 6-13 ετών
να προωθήσει, να διατηρήσει και να ενισχύσει τον πολιτιστικό πλούτο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.